• AMLH 101_Actes del Ple_19320602_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Autorització per cobrar càrrecs municipals - Pagament de factures - Relacions de jornals - Segell per a talons o transits - Distribució de fons - Padró generadors, motors i muntacàrregues - Venda de llocs - Subhasta de llocs de venda - Dictamen de Mercats - Valorització obres Riera de la Creu - Denegant permís a Baudili Dot Canalies - Permisos d’obres - Passi a Hisenda dictamen relació de jornals - Adjudicació a Josep Charles treballs portar aigua mina comunal a la font del C. Lleida - Adjudicació a Jacint Beá i Antoni Marín treballs substitució voravies c. Republicans - Acceptant renuncia Seller Caraben - Comunicació a Cardoner i Cia. sobre aigües residuals fàbrica al clavegueram - Fall tribunal places Guàrdia Urbà - Interpel·lació referent barraques de la casa rectoral - Interpel·lació referent consignació de les brigada mpal. - Albanyals a Riera de la Creu
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320315_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320225_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Permís a Esteve Font per instal·lar un abeurador - Deixar sense efecte el permís de construcció concedit a Joaquim Piera - Concessió permisos d’obres - Numeració de fiques de diferents carrers - Adquisició d’adoquins - Obres adaptació Tinença Alcaldia de Sta. Eulàlia - Reparació de l’afermat del pont de Matacavalls - Pagament factures Sanitat - Acord de Sanitat sobre els criadors de porcs que han d’mblanquinar corts i tirar zotal - Designació a Josep Porté Pallarols metge tocòleg i metges numeraris - Adquirir una premi per al Campionat local de billar - Abonar les despeses de viatges als recaptadors de mercats - Gratificació mensual auxiliar pràctic arquitecte mpal. - Aprovació relació de jornals - Extractes d’acords mes de gener - Autoritzacions per cobrar arbitris municipals - Estimar que sigui permès el funcionament el mercat d’encants de Collblanc - Assistir a la reunió de l’Associació de Municipis Catalans - Adhesió a l’Associació de Municipis Catalans - Vot de gràcies al diputat Sr. Giménez per acompanyar visita al Governador Civil - Comunicació entre cementiris - Modificació horari neteja pública - Denunciant que fan escorcolls a domicili sense manament judicial - Interpel·lació sobre el nomenament d’un sereno - Proposició que s’acompleixi amb el Reglament interior de l’Ajuntament
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320303_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Concessió llocs de venda mercats i altres extrems - Aprovació de factures - Fer efectius un rebuts de Contribució urbana - Desestimant instància abonament hores extres funcionaris Caparrós, Moral, Boter i Casas - Pagament de relacions de jornals - Dictamen sobre valoracions per la Gran Via - Distribució de fons - Concessió permisos d’obres - Aprovació numeració de finques de diferents carrers - Construcció 137 nínxols al Cementiri - Aprovació factura M. Ané confecció 4 trajos G. Urbana - Senyalant festius dies 17 i 18 agost i 11 setembre - Aprovació factures Cultura - Construcció d’un bust de Rosend Arús i que es col·loqui al grup escolar que duu el seu nom - Aprovació factures de Sanitat - Concessió autorització a Trinitat Sala Montenegro per a instal·lació taula revenda de pa - Disposant horaris serveis dels practicants - Comunicació de la Unió de Municipis Catalans demanant adhesió Ajuntament per constituir Unió pobles de més de 10.000 habitants - Nomenaments efectius empleats interins - Comparèixer davant Tribunal Contenciós contra recurs Rafel Piera Hernández - Interpel·lació sobre un acord suspès del jutjat de Sant Feliu - Interessant-se que es facin obres al cementiri i arranjament carrers Collblanc - Pressupost arranjament camí del cementiri - Demanant reparació de voreres - Demanant reparació tros carrer Rda. La Torrassa - Gestions per a la instal·lació del pont de Sta. Eulàlia - Concessió poders al Regidor Síndic Josep Argenta Soriano, per representar Ajuntament als jutjats
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320308_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320218_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Dictàmens Pagaments de factures - Pagament treballs extraordinaris varis funcionaris - Concessió llocs de venda mercats i altres extrems - Permisos d’Obres - Aprovació actes de recepció provisionals - Acord fixant jornals peons municipals - Rebaixa del 50% arbitris municipals de construcció - Proposta modificacions enllumenat públic - Protesta a l’Ajuntament de Barcelona per fer obres de rebaix al c. Corts Catalanes sense avisar - Contracte serveis entre el Sr. Francisco Salat Vilardosa, porter designat per ocupar el grup escolar Rossend Arús i l’Ajuntament. També inclou vigilància y custodia finca Bori - Proposta protesta per la deportació detinguts al Buenos Aires a Bata
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320301_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320126_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320216_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320202_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320128_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Pagaments de factures - Permisos d’Obres - Dictamen Comissió de Foment sobre funcionament d’un motor - Permís a Miguel Casanovas per construir abeurador - Prohibició a Josep Canyelles d’usar grasses de combustible de la seva rajoleria i procuri no carregar massa les barrinades. - Aprovació obres habilitació oficines Ajuntament - Concedir modificació emplaçament pals anunciadors - Renuncia permís de construcció - Instància Sr. Olivella que presentà a la C. de Responsabilitats en relació al Dipositari Municipal. - Proposició per proveir places de practicants - Renuncia del metge d’entrada Dr. Porté Pallarol - Projecte Reglamentació del servei de guàrdies urbans i bases oposicions dels nous. - Esmena del Reglament de la Guàrdia Urbana - Protesta pels mals tractes als detinguts de Collblanc
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320119_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320114_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Dictamen Comissió de Mercats - Pagaments de factures - Permisos d’Obres - Permisos per instal·lacions - Adquirir trajos d’aigua per a la brigada neteja clavegueram - Tallar les branques dels arbres que perjudiquen les línies elèctriques Cia. Barcelonesa d’Electricitat - Confeccionament Ordenances Fiscals - Instal·lació en un sol local totes les dependències de la Secretaria Municipal - Creació d’un lloc de taquimecanògrafa - Designant guàrdies urbans els guàrdies rurals excedents excedents: Josep Deu Ventura, Manuel Sabaté Escoda, Josep Ortells Tortosa i Enric Vilanova Mulet - Llicència al Sr. Frontera, Regidor Dte.3, per assumptes particulars - Dictamen de la Comissió especial assignada per estudiar l’afer Sr. Rigau (Servei neteja pública) - El Sr. Llopart se separa de la majoria Consistorial - Facultat per concedir permisos per a reunions - Proposició per protestar dels fets comesos per la Guardia Civil a Arnedo i Castilblanco i demanar al Govern la dissolució de la Guardia Civil - Protesta per l’assassinat d’un obrer de la Bòvila de L’Hospitalet - Dimissió del Regidor Sr. Vila - Aprovació d’expedients informats per la Junta Pericial
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320107_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Permís a Josep Hernández per instal·lar abeurador C. Muntanya - Altre permís per construir abeurador - Adquisició d’un rellotge elèctric - Il·luminació del C. Rossend Arús - Comunicat de la Unió d’Empleats i Obrers Municipals sobre afer obsequis rebuts per alguns membres Consistori - Comunicat ajuntament Castro Urdiales sobre el 1er. Premi del sorteig de Nadal (30 milions ptes.) es reparteixi entre tots els pobles i destini a fer obres d’utilitat - Proposició per construir cases barates - Proposició relativa a la defunció de l’empleat Sr. Roselló - Denuncia sobre Servei Pompes Fúnebres - Petició d’augment de jornal obrers de la brigada
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320112_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311231_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Aprovació factures - Concessió concert pel pagament arbitris sobre begudes espumoses, espirituoses i alcohòliques - Desestimar petició perquè sigui nomenat Celador en Francesc Virgili - Adjudicació llocs venda mercats - Aprovació Ordenança relativa al Mercat de Collblanc - Sorteig de títols del deute municipal - Permisos d’obres - Declaració d’exempció de subhasta construcció mur Riera de la Creu - Permisos d’instal·lacions - Adjudicació a Jaume Mateu construcció del mur Riera de la Creu - Nomenament auxiliar agutzil Collblanc - Instal·lació de telèfons a les tinences d’Alcaldia - Assistir a l’homenatge al màrtirs de Jaca
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311222_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Disposició sobre franquícia postal declarant extingides les concessions de franquícia postal per als ajuntaments. - Recaptació arbitris setmanal - Aprovació padrons arbitris terrenys sense edificar i escombraries - Permisos d’obres - Construcció clavegueró desguàs Grup Escolar Rossend Arús - Condicions per instal·lació cambra frigorífica mercat Collblanc - Arxivament expedient sobre Dr. Isern - Provisió lloc metge tocòleg i tres supernumeraris - Nomenament metge supernumerari interí a Juli del Molino Mateus - Llista d’acords declarats lesius
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311229_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320105_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1932