• AMLH 101_Actes del Ple_19311231_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Aprovació factures - Concessió concert pel pagament arbitris sobre begudes espumoses, espirituoses i alcohòliques - Desestimar petició perquè sigui nomenat Celador en Francesc Virgili - Adjudicació llocs venda mercats - Aprovació Ordenança relativa al Mercat de Collblanc - Sorteig de títols del deute municipal - Permisos d’obres - Declaració d’exempció de subhasta construcció mur Riera de la Creu - Permisos d’instal·lacions - Adjudicació a Jaume Mateu construcció del mur Riera de la Creu - Nomenament auxiliar agutzil Collblanc - Instal·lació de telèfons a les tinences d’Alcaldia - Assistir a l’homenatge al màrtirs de Jaca
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311222_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Disposició sobre franquícia postal declarant extingides les concessions de franquícia postal per als ajuntaments. - Recaptació arbitris setmanal - Aprovació padrons arbitris terrenys sense edificar i escombraries - Permisos d’obres - Construcció clavegueró desguàs Grup Escolar Rossend Arús - Condicions per instal·lació cambra frigorífica mercat Collblanc - Arxivament expedient sobre Dr. Isern - Provisió lloc metge tocòleg i tres supernumeraris - Nomenament metge supernumerari interí a Juli del Molino Mateus - Llista d’acords declarats lesius
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311229_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311208_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió extraordinària del Ple: - Aprovació Pressupost per al 1932. Inclou acords RRHH - Reduir a 21 el núm. efectius Guardia Urbana i crear lloc d’Inspector Mpal. - Aprovació de factures - Desestimant instància Gremi de Líquids demanant rebaixar quota 1932 - Transferència de crèdit - Permisos d’obres - Reparació immediata dels paviments trencats. - Requerir als propietaris que no tinguin construïdes escomeses al clavegueram, que ho facin en un termini de 15dies. - Recurs de Lluís Piera contra l’acord de l’Ajuntament de data 26 novembre passat - Enviament telegrama felicitació nou President de la República - Ampliació enllumenat públic - Processament dels autors d l’escorxador clandestí - Retorn del Sr. Forés i demanant-li esbrini responsabilitats ex-alcalde Sr. Giménez - Estat denuncia del Sr. Giménez - Revisió expedient construcció Casa Consistorial per conèixer procedència dels terrenys i de l’església
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311208_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311215_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311126_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311125_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple Temes tractats en la sessió extraordinària del Ple: - Aprovació Pressupost per al 1932. Inclou acords RRHH - Reduir a 21 el núm. efectius Guardia Urbana i crear lloc d’Inspector Mpal.
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311119_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Pagament factures - Acord aplaçament pagament hipoteca Sra. Esperança Colomé - Vda. Escoda - Concessió llocs venda mercats - Requeriment a Josep Feliu Gusiñé porti terres per omplir el C. Campoamor - Concessió permisos d’obra - Comunicat Sr. Oliveras Norta presentant dimissió de Vocal de Comissió Responsabilitats - Concessió parada auto-taxi a Montserrat Jové Ballester - Desestimar recurs Dr. Isern contra acord Ajuntament i instruir nou expedient pel contingut ofensiu de l’escrit - Organització homenatge a Macià. Col·locació placa retolada. - Irregularitats en el Servei de Neteja Sr. Rigau - Petició de posar l’ensenya de la República als col·legis nacionals - Sr. Calomarde diu que s’han tret els llits de les presons i demana que els retornin i es desinfectin freqüentment. També, que s’enquadernin els llibres de Registre Civil - Demanar a la Generalitat el seu compromís d’ajut a la construcció de la Gran Via
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311126_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Aprovació pagament factures
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311112_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Pagament de comptes varis - Aprovació transferència crèdits - Desestimant reclamació propietaris finques Rbla. J. Oliveras obligats a tributar contribució millores. - Modificacions instal·lació enllumenat públic - Acceptant pressupost Cia. Gral .Aigües Barcelona instal·lació aigua Escoles Ronda de la Via. - Concessió permisos d’obra - Compliment mandat Junta Classificació i Revisió de Terrassa sobre allistament minyó Pere Altadill Solé - Comunicat de l’Assoc. D’Arquitectes de Catalunya sobre Congrés d’arquitectes de llengua catalana, sobre fonaments que han de regir les lleis d’urbanisme - Adjudicació a Joan Roig construcció tanques barris Centre i Sta. Eulàlia - Renuncia de Lluís Piera a l’adjudicació treballs construcció nínxols - Adjudicació a Salvador Codina treballs construcció nínxols - Proposta obrir subscripció per resoldre el problema dels sense feina, que s’invertirà en jornals d’obres - Gestions amb la Generalitat perquè no retiri els Mossos d’Esquadra de la Ciutat - Acte inauguració Escoles Nacionals i reintegració finca Bori com a Grup Escolar - Proposta pel cens que grava terrenys església i rectoria i assumeix l’Ajuntament, li sigui compensat amb els lloguers de les botigues c. Rossend Arús. - Demanant informació sobre distribució deixa filantrop per dotar les noies pobres que es casin, un altre llegat per a obres de cultura i del llegat Auger. - Acord per demanar al rector de la parròquia destini els lloguers barraques C. Rossend Arús a la subscripció oberta per als sense feina - Aprovació Reglament General d’Empleats de l’Ajuntament
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311102_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple Temes tractats en la sessió extraordinària del Ple: - Acords presos per la Junta mpal. de Sanitat: o Campanya desratització en tots establiments perillosos (escombriaires, drapaires, vaqueries, estables, etc.) aprofitant col·laboració tècnica de l’Institut mpal. Higiene de Barcelona o Avisar a l’Ajuntament Barcelona, fixant-los termini per acabar l’entrada d’escombraries al terme municipal de L’Hospitalet , i així evitar perills de pesta a l’estiu que ve notificats pel Governador Civil
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311110_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311029_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Comissió d’Hisenda aprovant factures - Concedir avançament lloguers a la propietat dels locals que ocuparan les escoles del C. Llevant - Concessió nous llocs de venda als mercats i ocupacions de via pública - Designació d’aprenents de matador a Ramon Franquet i Rafel Gayobart - Concessió permisos d’obres - Aprovació canvi noms carrers barriada Mas Quinzà - Permís construcció escomesa de desguàs al col·lector Riera de la Creu - Desestimar petició Santiago García, per instal·lació quiosc venda periòdics - Aprovació condicions mínimes que han de tenir les tanques de solars - Autorització d’extracció de terra roja dels terrenys propietat Ajuntament, a Josep Vidal i Sebastià Mir - Adjudicació construcció 175 nínxols Cementiri a Lluís Piera - Conclusions expedient instruït a Jaume Isern Hombrabella, metge titular, responsable de negar-se a atendre al lesionat Josep Rodríguez Andrada. - Pagament factura subministrament G. Urbana - Demandes de millores dels serens municipals - Aprovació Memòria i Projecte de Pressupost Ordinari per al 1932 - Compliment mandat Junta de Classificació i Revisió, sobre allistament minyó Josep Vidal Bondia - Autorització per al cobrament d’Hisenda Pública - Acordant nova fórmula pagament honoraris als metges titulars signataris dels expedients classificació i reconeixement minyons reemplaçament quintes. - Proposta de creació i funcionament d’una biblioteca pública - Proposta demanar bestreta Pressupost Extraordinari al Ministeri d’Hisenda, a fi de poder donar treball als sense feina. - Acords presos per la Junta mpal. De Sanitat. Prendre mesures higièniques per evitar que la ciutat segueixi sent un femer de Barcelona. - Escrit adreçat a les Corts Constituents demanant facultar als ajuntaments puguin instar a l’embargament preventiu de tots els béns d’aquells que, amb la seva mala gestió administrativa, comprometin la Hisenda municipal.
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311103_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311022_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Desestimant instància Sr. Lluís Piera de retirada anul·lació concurs construcció nínxols - Desestimant instància Sr. Lluc Baqué demanant rebaixa arbitris - Comunicar Sr. Enric Nebot de la Casa Duran i Cia., que es procurarà incloure actuacions enllumenat - Concessió permisos d’obra varis - Adjudicació treballs reparació i ampliació instal·lació elèctrica Can Bori - Comunicat a la Junta d’Aquartelament de Barcelona, propietària terrenys relacionats amb perlllongació Gran Via - Determinació de les obres a fer en el millorament de les rieres desballestades pel darrers temporals - Perjudicis desbordament Riera Blanca. Responsabilitats - Adquisició parcel·la afectada via pública propietat Santiago Arús. - Aprovació factures Comissió Foment - Creació de l’Oficina de Santitat - Requeriment inquilí tregui galliner construït sense autorització - Requeriment desaparèixer dipòsit de fems darrera Can Pica Rocs - Requeriment a propietaris Vaqueries que estan obligats a traslladar diàriament els fems de les quadres. - Pagament factura Farmàcia Moderna subministrament medicació als dispensaris - Instancia de Ramon Esteve Masip deixar sense efecte canvi de nom carrer Romanins pel de Martí Julià - Comunicat de la Generalitat replantejar camí entre L’Hospitalet i Esplugues. Personal i marterials. - Comunicat Centre Unió Esquerra Republicana convidant a la Corporació al míting anticlerical - Autorització per a percepció cobrament de l’Hisenda Pública - Assumpte extracció de terres, preu carretó de terra, i accés als fabricants ceràmica de la ciutat.
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311006_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311001_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Expedient contra uns guàrdies rurals - Adhesió al Congrés extraordinari Nacional Municipalista - Nul·litat del concurs per construir nínxols, per no ajustar-se al Plec - Tràmits per a la perllongació de la Gran Via - Permisos d’obres - Permisos a la Cía. D’Aigües per instal·lar ramals - Autorització d’Urbanització al Sr. Gonçal Pons - Factura Antoni Juglà - Termini als deutors pel pagament dels descoberts - Normes per l’actuació de les sessions municipals - Comunicat de la Cambra de la Propietat sobre canvi noms carrers que afecta Registre Fiscal - Projecte modificació Reglament Empleats i Obrers Municipals - Normes per l’actuació de les sessions municipals - Dictamen sobre canvi nom carrers - Gestionar instal·lació pont de comunicació entre barriades La Torrassa i Sta. Eulàlia i obligació del Metro a construir-lo - Activació construcció mercat Collblanc - Dictamen sobre canvi nom carrers
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311013_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311008_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Dictamen Comissió d’Hisenda informes de l’advocat Algarra - Dictamen Comissió d’Hisenda aprovant comptes - Retornar dipòsit a Magí Vilarrubí - Augmentar pressupost obres Mercat Collblanc - Dictamen Comissió d’Hisenda pressupost construcció nínxols Cementiri - Aprovació expedient sumari - Dictamen Comissió de Foment sobre la perllongació Gran Via. (inclou debat) - Dictamen Comissió de Mercats concedint llocs de venda - Dictamen Comissió Foment encarregant, com a via d’assaig, la pavimentació Torrent Gornal - Altres dictàmens Comissió Foment. Obres de pintor escoles Can Bori. Permisos d’obra. - Dictamen Comissió de Sanitat. Establint serveis permanents dispensaris Centre i Collblanc - Expedient contenciós administratiu jubilació de l’Interventor de Fons Mpals. Manuel Caparrós i Rodríguez de Berlanga - Comunicat Cambra Propietat Urbana, Assoc. Propietaris, Gremi Ultramarins i similars Mestres perruquers i barbers , demanant establiment casa quartel de la Guardia Civil a Collblanc-Torrassa - Comunicat d’Unió Republicana convidant a la conferència de Pere Domingo Sanjuan sobre “Orientació Sanitaria” - Instància del CD Torrassenc convidant a l’acte inauguració camp d’Esports. L’Ajuntament paga les medalles - Comunicat d’Unió de Municipis Espanyols demanant assistència de l’Ajuntament al Congrés extraordinari, a Madrid. Temes a debatre. - Proposta Sr. Escudero que es demani al Govern la immediata llibertat dels presos governatius
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310925_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple Temes tractats en la sessió extraordinària del Ple: - Proposicions presentades per al Servei de Neteja i es proposa acordar que es falli a favor de Josep Perelló Sedó. - Vot particular proposant que es concedeixi el Servei al Sr. Antoni Rigau - Retirada signatura de l’acord Servei de Neteja per fallar a favor Sr. Antoni Rigau - Es desestimen les dues proposicions i el concurs es declara nul.
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310917_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Dictamen Comissió de Foment. Concessió permís. Pintar trapes clavegueres. Construcció parets tanques terrenys Collblanc-Torrassa. Permís Casa Cardoner i Cia. per conduir aigües residuals a claveguera. Desestimar petició Sr. Joan Elías d’aplaçament pagament d’arbitris. Deixar sense efecte ordre tancament solars de Torres i Bartra. - Aprovació de padrons per al cobrament d’arbitris - Expedient sumari per la construcció nínxols al Cementiri - Dictamen Comissió de Cultura. Aprovant obres emblancament escoles - Adjudicació subministrament material escolar - Comunicat de la Cia. De Ferrocarrils del trasllat pas a nivell - Adquirir 500 exemplars de la conferència “La escuela renovada” que donà Sr. Raimond Escudero - Denuncia del Sr. Calomarde contra el Dr. Isern per no voler atendre treballador accidentat de la CAMPSA - Adhesió a l’acord de l’Aj. Barcelona d’enderrocar el castell de Montjuïc i aixecar monument a Francesc Ferrer i Guàrdia - Demanar sigui anul·lada la disposició sobre la provisió places procedents de l’exercit i l’armada - Fer complir al C. de Colom - Inspecció casa núm. 17 del C. Romanins, per negar-se a dur aigües residuals a la claveguera. - Petició per senyalar termini 1 mes per a què els vehicles portin plaques circulació. - Autoritzacions per al cobrament de l’Hisenda Pública
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310929_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310915_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quórum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310910_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Dictamen Comissió d’Hisenda, aprovant factures - Un altre dictamen Comissió d’Hisenda, aprovant comptes - Permisos d’obres - Ampliació subministrament aigua mercat de Collblanc - Trasllat de la font de Can Cuscó - Inspecció de les clavegueres - Proposta de reglamentació de les sessions - Canvi nom carrers Mas Quinzà - Passar a Hisenda factura de Governació - Emplenament C. Campoamor - Necessitat de crear un Inspector d’obres - Proposició del Sr. Farrés per a què siguin retirades paraules molestoses pronunciades per un Regidor - Invitació a la conferència “La escuela renovada” del Centre Republicà Democràtic Federat dels Dte. V - Instal·lació de llums als carrers que no en tenen - Sessió secreta sobre fets succeïts a Collblanc el dia de la Vaga General
  1931