• AMLH 101_Actes del Ple_19320209_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Demanar al Ministeri la creació de 3 escoles - Demanant siguin exigides responsabilitats per l’afer del Banc de Catalunya - Adquirir una talla mètrica per a les operacions de quintos - Confeccionar el nou calendari escolar - Deficiències en l’enllumenat - Extremar la vigilància per a la destrucció de tanques entre propietats - Condicions pèl treball de la Brigada - Autorització per cobrar recàrrecs municipals
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19300827_OR_01.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Ratificación varios acuerdos Comisión mpal. Permanente del 20 de junio
  1930
 • AMLH 101_Actes del Ple_19301003_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple Temes tractats en la sessió extraordinària del Ple: - Inclusió d’obres i millores al pressupost extraordinari - Proposta de demanar emprèstit
  1930
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310415_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Proclamació de la República - Lectura acta constitució Comitè Revolucionari - Presa de possessió de l’Alcalde Sr. Muntané - Presa de possessió del Tinents d’Alcalde. Srs. Sagarra, Frontera, Moncunill, Gil, Jordà i Martí Feced - Nomenament Regidor Síndic i suplent. Srs. Argente i Murà, respectivament - Manifestacions dels Regidors - Dia i hora de celebració de les sessions
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310430_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Rectificació Cens Electoral - Habilitació de crèdit - Recaptació arbitris municipals - Dictamen Comissió de Mercats - Aprovació de factures - Concessions de compra i venda llocs mercats - Concessió permisos d’obres - Concessió permisos d’instal·lacions - Constitució Gremi de Líquids - Canvi de nom carrers - Arrendament d’habitacions per als Mossos d’Esquadra - Imprimir el pressupost ordinari - Proposta Sr. Farrés sobre canvi noms carrers - Aclariments sobre les despeses de taxi - Cens d’obrers sense feina - Arranjament de les voreres - Arranjament adoquinat últim tram de la Rambla
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310604_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Aprovació de factures - Dictamen Comissió de Mercats - No subvencionar als atletes que van a Jaca - Aprovació padró de guals - Permisos d’obres - Autorització per a treure terra d’uns terrenys de l’Ajuntament - Queda damunt la taula dictamen sobre neteja pública - Queda damunt la taula dictamen concurs places metges municipals - Canvis noms carrers - Lloguer pisos per a Mossos d’Esquadra - Expedients de pròfug de 2 minyons - Invitació a la Festa d’Homenatge a la Vellesa - Moció del Sr. Farrés sobre Ensenyament que es dona a les escoles i del cobrament dels mestres als alumnes. - Rebaixa de la carn de xai - Vigilant que es troba sense col·locació - Retolació de carrers Dones que recullen signatures contra l’acord d’expulsió dels Jesuïtes
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310721_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310806_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Local per als Mossos d’Esquadra - Deficiències funcionament serens i vigilants - Dictamen Comissió de Mercats - Instal·lació boques de reg - Permisos d’obres - Autorització instal·lacions industrials - Supressió de carrers - Dictamen Comissió de Cultura adquirint material escola Pi i Maragall i llogar locals per escoles - Aprovant comptes - Dimissió Sr. Joan Sagarra de 1er. Tinent d’Alcalde - Demanda ampliació Cementiri Civil - Sr. Pere Solanas entrega diners per comprar tuberia de ferro per a la mina del Repartidor - Dictamen sobre Cambra Frigorífica mercat Collblanc - Requeriment a Cia. Ferrocarrils per a què faci obres demanades pont C. Aprestadora - Fer acomplir bans ordenances mpals. sobre circulació - Preguntes del Sr. Romagosa - Denuncia del Sr. Calomarde contra un propietari - Acomplir amb els acords presos - Requerir novament als propietaris de solars pel seu tancament
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19310908_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311015_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Comissió de Mercats - Concessió permisos obres - Pintar pont de ferro entre barris Sta. Eulàlia i Torrassa - Repintar números de marbre - Autorització a propietaris C. Llavinés per connectar-se al clavegueram - Renuncia expedient de finca ruïnosa - Distribució de bons - Canvi nom diferents carrers - Declaració de soldat al minyó Manuel Peiró Salvador - Instàncies deixant sense efecte vàries signatures - Protesta contra una instància de les societats econòmiques - Gestions per la perllongació de la Gran Via - Autorització per cobrar recàrrecs municipals
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311020_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19311105_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Concurs provisió Dipositaria Fons Mpals.per destitució del Dipositari - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Permisos Instal·lacions - Relacions de jornals - Obres urgents C. Alexandre Sancho - Petició Sr. Lluïsa Baró referent anul·lació alguns rebuts contribució - Pagament factures Governació - Reclamar pagaments a deutors - Acceptant subvenció de l’Ajuntament d’El Prat construcció Gran Via - Recurs interposat Associació Vaquers de l’H contra acord mpal. de treure fems diàriament - Comptes trimestrals Dipositaria - Terrenys vials per construir Gran Via - Proposta creació 3 guarderies de nens - Interessant-se estat tema del servei d’escombraries i Sr. Rigau
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320121_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Concurs llocs venda mercat Collblanc - Nomenament Inspector Sanitari - Horari en l’Escorxador - Pagament factures - Comptes de la Comissió de Cultura - Permisos d’obres - Adquisició bàscula mercat Collblanc - Adjudicació paviment Torrent Gornal - Pla urbanització Josep Ferrer - Reglament de la Guàrdia Urbana - Conclusió comissió afer Sr. Rigau sobre servei neteja - Refutació dictamen sobre Sr. Rigau – servei neteja
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320324_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Aprovació de factures - Aprovant relació de jornals - Concessió permisos d’obres - Retorn dipòsits voreres - Recepció obres adoquinat - Adjudicació llocs mercat Collblanc - Dictamen de Mercats - Designació Margarida Pujol Clanchet com a taquimecanògrafa - Oferiment d’en Francesc Muntané d’entregar pa a famílies necessitades - Providència del jutjat de Sant Feliu - Proposant vots de gràcies a al Secretari i funcionaris que intervingueren adjudicació llocs mercat Collblanc - Interpel·lació pressupost extinció incendis - Reorganització neteja pública
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19320714_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Pagament de factures - Pagament factures d’en Pere Comas - Contribuir al Festival en benefici dels hospitals de Barcelona - Pagament de jornals - Pagament factures Comissió Governació - Distribució de fons - Dictamen de Mercats - Adjudicació definitiva llocs mercat Collblanc - Instal·lació caseta recaptatòria Ctra. del Prat - Proposta adjudicació cambra frigorífica - Concessió permisos d’obres - Concessió beca a Josep Comas Serra per assistir a l’Escola d’Estiu - Es declara desert concurs per la beca de mestresses - Pagament factures Governació - Autorització per cobrar recàrrecs municipals - Demanant la incautació dels béns dels Jesuïtes
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19321011_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19321027_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Autorització per cobrar recàrrecs municipals - Pagament de factures - Dictamen Mercats concedint permisos - Dictamen de Mercats que retorna a la Comissió - Concessió permisos d’obres - Ordenació d’en Floro Viñals, sobre xemeneia - Adjudicació al Sr. Campreciós complement instal·lació elèctrica mercat Collblanc - Adjudicació al Sr. Campreciós instal·lació elèctrica mercat Centre - Relacions de jornals - Denegant sol·licitud de Santiago Garcia - Proposant rescindir contracte neteja pública - Concedir a Vicens Zaragoza per establir parada taxis - Reglamentació de les parades de taxis - Acceptar invitació Can Choral “El Pensament” - Aprovant extractes acords d’agost i setembre - Acord de sufragar l’import de la passarel·la de Sta. Eulàlia - Considerar veïns als hisendats forasters als efectes de tributació - Cobrament del padró de terrenys sense edificar - Invitació del Basket-Ball Juniors a inauguració del seu camp a Rbla. Just Oliveras - Estudi per a la plantació de flors a la Rbla. Just Oliveras - Vot de gràcies al concessionari de l’omnibus de Barcelona a El Prat - Interpel·lació referent a establir un cànon per als actes religiosos
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19331015_EX_01.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1933
 • AMLH 101_Actes del Ple_19321201_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar i recaptació arbitris municipals - Distribució fons mes de desembre - Pagament factures - Dictamen de Mercats que retorna a la Comissió - Pagament factures d’en Pere Comas - Projecte per posar unes “valles” a la secció de Foment - Projecte per posar un cancell vestíbul Casa Consistorial - Pagament relació jornals - Concessió permisos d’obres - Aprovació i pagament factures - Designació interina càrrecs cos de bombers - Lliurament d’armes a l’Associació Patrons cultivadors de terres - Adquisició màquina escriure Royal - Reparació màquina escriure Royal - Confecció de les ordenances generals de la població
  1932
 • AMLH 101_Actes del Ple_19330119_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Dsitribució de fons - Subscripció a favor els damnificats de Girona - Escriptura d’amigable composició assumpte Bernardí Martorell - S’aprova repartiment de quotes per a la confecció i refundació apèndix cadastre parcel·lari - Pagament de factures - Treure a subhasta varis llocs - Dictamen de Mercats que passa a la Comissió d’Abastos - Dictamen de Mercats - Concessió 8 patents verda ambulant peix fresc - Facultar la Ponència que cuida de l’organitzador del Cos de Bombers per contractar l’assegurança dels components - Instal·lació bombetes mercat Collblanc - Devolució dipòsits construïts per respondre de la construcció de les voreres - Instal·lació sortidors benzina - Relacions de jornals - Dictamen de Foment concedint pròrroga al concessionari neteja pública que retorna a la Comissió - Pagament factures de la Comissió de Cultura - Aprovant extractes d’acords de desembre - Desestimació recurs presentat pel Sr. Esteve Olivella - Desestimació recurs presentat pel Sr. Ramon Castelló - Interpel·lació referent a l’augment imposat als llocs de venda mercat Collblanc - Subvencions per a les escoles Passatge Elíes i carrer Campoamor
  1933
 • AMLH 101_Actes del Ple_19330502_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1933
 • AMLH 101_Actes del Ple_19330518_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Sentiment per les morts en tràgic incident del company Consistori Salvador Gil i Gil i el guàrdia civil Francesc Guerrero
  1933
 • AMLH 101_Actes del Ple_19330516_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1933
 • AMLH 101_Actes del Ple_19330914_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Monument Guifré I - Adoptar la nova denominació de la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat - Aprovació de factures - Dictamen de Mercats - Treure a subhasta el servei d’enllumenat de les parades mercat Collblanc - Pagament factures - Proposant modificació article 18 del Reglament gral. d’Empleats - Declarar veïns - Permisos per a obertures establiments - Extractes d’acords - Adhesió a la pretensió de la Generalitat de suprimir el Cos de metges titulars - Felicitació al Cap de Govern per unir les forces Republicanes espanyoles - Demanant s’enviï una felicitació al Govern d’Azaña - Modificació de la condició 2a. article 12 de les ordenances - Retorn de les quantitats per nodrir les brigades - Demanant que Hisenda informi el dictamen relatiu a la construcció de 5 vivendes - Rumors sobre la constitució d’una secció permanent de bombers - Catalanització del jutjat mpal. i també dels carrers
  1933
 • AMLH 101_Actes del Ple_19331107_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1933